شرکت‌های اکتشاف و تولید در صنعت نفت چه کردند؟ 29 آذر 1399

شرکت‌های اکتشاف و تولید در صنعت نفت چه کردند؟

در همین راستا ناجی سعدونی، مدیرعامل اسبق شرکت مهندسی و توسعه نفت در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: تعریف شرکت‌های اکتشاف و تولید بیشتر یک وقت کشی، اعطا درجه و رتبه بندی بدون محتوا و معنی واقعی و غیر مطابق با استاندارد جهانی و تفاخر بی مایه بود.