کرونا برنده دوئل با غولهای نفتی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

کرونا برنده دوئل با غولهای نفتی

تولید نفت و گاز برخی از بزرگترین شرکتهای نفت و گاز جهان در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که بزرگترین کاهش در حداقل ۱۷ سال اخیر خواهد بود.