برگزاری مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  21 اسفند 1397

برگزاری مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شددومین مانور سراسری مقابله با شرایط اضطراری به‌منظور توانمندسازی نیروها و هماهنگی شرکت‌ها در مقابله با حوادث احتمالی برگزار شد.