مهار آتش سوزی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۰۱ خرداد ۱۳۹۹

مهار آتش سوزی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: عملکرد مطلوب منطقه در پاسخ به حوادث، نشان از بلوغ مدیریت شرایط اضطراری و فرماندهی حادثه در شرکت‌هاست.