سیاستمدار-دکتر مهدی صادقی-استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران-استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی-استاد علوم سیاسی 13 آبان 1399

سیاستمدار-دکتر مهدی صادقی-استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران-استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی-استاد علوم سیاسی

دکتر مهدی صادقی-استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران-استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی-استاد علوم سیاسی-سیاستمدار