پیشتازی تولید گاز پارس جنوبی از قطر 03 خرداد 1399

پیشتازی تولید گاز پارس جنوبی از قطر

وزیر نفت گفت: ایران در برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی از قطر جلوتر است.