نصب سکوی S۱ میدان نفتی سلمان 19 فروردین 1399

نصب سکوی S۱ میدان نفتی سلمان

سکوی سرچاهی S۱ میدان مشترک سلمان که عملیات بارگیری آن کمتر از ۲ ماه پیش در یارد خرمشهر انجام شده بود، در محل خود نصب شد.