سنجش عملکرد نازل های جایگاه های سوخت گاز طبیعی 02 تیر 1399
مدیرکل استاندارد لرستان:

سنجش عملکرد نازل های جایگاه های سوخت گاز طبیعی

قنبریان گفت: در قالب آزمون دوره ای عملکرد نازل های CNG جایگاه های استان لرستان مورد سنجش قرار می گیرد.