انتشار گاز متان، عامل مهم گرمایش زمین 25 تیر 1399
افزایش بی سابقه انتشار گازهای گلخانه ای

انتشار گاز متان، عامل مهم گرمایش زمین

متان پس از دی اکسید کربن دومین گاز گلخانه‌ای و ۲۳ درصد گرمایش زمین به علت این گاز است.