ایمن‌تر بودن خودروهای گازسوز، از خودروهای بنزینی 31 تیر 1399

ایمن‌تر بودن خودروهای گازسوز، از خودروهای بنزینی

در دنیا هیچ خودروی گازسوزی را نداشتیم و هیچ گزارشی منتشر نشده است که یک خودروی گازسوز در حال حرکت منفجر شده باشد و یا آتش گرفته باشد مگر انکه توسطصاحب خودرو دستکاری شده باشد.