تصفیه پساب صنعتی در قزوین و کمک به محیط زیست 12 خرداد 1399

تصفیه پساب صنعتی در قزوین و کمک به محیط زیست

شهرک صنعتی لیا و پارک الحاقی به آن با چالش پساب‌های واحدهای تولیدی مواجه است که بدون هیچ استفاده بهینه در محیط زیست رهاسازی شده و تبعات و آسیب‌های جدیی را به دنبال دارد.