اتصال برق ایران و عراق برقرار شد 10 آبان 1398

اتصال برق ایران و عراق برقرار شد

عملیات اتصال ( سنکرون) شبکه برق ایران به شبکه برق عراق آغاز شد.