برق حریف کرونا می شود؟ 03 اردیبهشت 1399

برق حریف کرونا می شود؟

شرایط جدیدی که بنا به ضرورت کنترل شیوع این ویروس بر زندگی مردم حاکم شده است نیز به خوبی تغییر الگوهای رفتاری و افزایش اهمیت برق در رفاه جامعه را در سطوح خرد و کلان نشان می‌دهد.