امتیاز ویژه به خارجی‌ها برای نیروگاه سازی !؟ 18 اسفند 1397

امتیاز ویژه به خارجی‌ها برای نیروگاه سازی !؟

رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه ۱۰۰۰ قرارداد بخش خصوصی در صنعت برق متوقف مانده است، گفت:دادن امتیاز ویژه به سرمایه‌گذاران خارجی برای ساخت نیروگاه برق اجحاف به سرمایه‌گذاران ایرانی فعال در ساخت نیروگاه است.