تنش بی آبی در ۱۷۰ شهر 02 تیر 1399

تنش بی آبی در ۱۷۰ شهر

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در حال حاضر تعداد شهرهای با تنش آبی در دوره خشکسالی به حدود ۱۷۰ شهر رسیده که ۵۰ شهر آن پر تنش هستند.