اخطار جدید مجلس به دولت 22 مرداد 1399

اخطار جدید مجلس به دولت

یکی از نمایندگان مجلس امروز به دولت اخطار داد.