رسیدن سرانه ظرفیت تولید برق هر ایرانی به یک کیلووات 23 خرداد 1399

رسیدن سرانه ظرفیت تولید برق هر ایرانی به یک کیلووات

سرانه ظرفیت تولید برق به ازای هر ایرانی با رسیدن ظرفیت نیروگاهی کشور به ۸۳ هزار و ۳۵۰ مگاوات در سال گذشته، برای نخستین بار به هزار وات رسید.