ورودی و خروجی آب سدهای خوزستان در حال کاهش 01 اردیبهشت 1398

ورودی و خروجی آب سدهای خوزستان در حال کاهش

 ورودی و خروجی سدهای خوزستان روند کاهشی داشته و جریان آب کارون در اهواز نیز پایین آمده است.