مشتریان بانک گردشگری برای فرایند ثبت و انتقال چک از سامانه “پیچک” استفاده کنند 24 دی 1399

مشتریان بانک گردشگری برای فرایند ثبت و انتقال چک از سامانه “پیچک” استفاده کنند

مشتریان بانک گردشگری برای فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک خود می توانند به صورت اختیاری از سامانه "پیچک" استفاده کنند.