تهدید منابع آب زیرزمینی از سوی سامانه‌های آبیاری نوین 16 تیر 1399
رییس موسسه تحقیقات آب مطرح کرد:

تهدید منابع آب زیرزمینی از سوی سامانه‌های آبیاری نوین

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: توسعه سامانه‌های آبیاری تحت‌فشار در اراضی کشاورزی سبب شده، آب صرفه‌جویی‌شده به مصارف دیگری رسیده و درعمل بیلان منفی‌تری بر منابع آب زیرزمینی تحمیل شود.