اجرای پروژه نیروگاه برق ری همچنان در انتظار ابلاغ ساز و کار تهاتر نفت 02 مهر 1398

اجرای پروژه نیروگاه برق ری همچنان در انتظار ابلاغ ساز و کار تهاتر نفت

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با بیان اینکه ساز و کار تأمین مالی ساخت نیروگاه ری دچار مشکل است، گفت: نخستین قرارداد تهاتر نفت خام در برابر اجرای پروژه هنوز روی میز است و ساز و کار آن ابلاغ نشده است.