مصرف آب و برق همچنان رو به افزایش 25 خرداد 1399

مصرف آب و برق همچنان رو به افزایش

میزان مصرف آب و برق دربهار امسال به صورت فزاینده‌ای درآمده است به گونه‌ای که هم مصرف برق و هم مصرف آب در این فصل رکورد افزایش را زده‌اند.