آمریکا ترمز تولید نفت را کشید 20 اردیبهشت 1399

آمریکا ترمز تولید نفت را کشید

محاسبات رویترز از آمار رسمی و غیررسمی نشان داد که آمریکا در مسیر کاهش تولید ۱.۷ میلیون بشکه در روز نفت است.