حملات  سایبری به ربات‌های صنعتی! 26 مرداد 1399

حملات سایبری به ربات‌های صنعتی!

حملات سایبری در محیطهای صنعتی ممکن است پیامدهای وخیمی از جمله توقف فعالیت تولیدی، خسارت فیزیکی، آسیب محیط زیستی و آسیب یا تلفات انسانی را به همراه داشته باشد.