ورود به راکتور ۵ چرنوبیل بعد از ۳۳ سال 11 آذر 1399

ورود به راکتور ۵ چرنوبیل بعد از ۳۳ سال

الیوس ۲ نشان داد هیچ اثری از مواد هسته‌ای در راکتور ۵ تأسیسات هسته‌ای چرنوبیل باقی نمانده اما از دیگر سو نشان داد که امکان دسترسی محققان به مکان‌های غیرقابل دسترسی، اعم از فاجعه یا محیط طبیعی، وجود دارد، و نه تنها در زمین، بلکه در فضا.