حمایت از سهامداران حقیقی و خرد سرلوحه برنامه های بانک گردشگری باشد 01 مهر 1399
رئیس گروه مالی گردشگری : 8 شرکت زیرمجموعه گروه مالی گردشگری در صف ورود به بورس هستند

حمایت از سهامداران حقیقی و خرد سرلوحه برنامه های بانک گردشگری باشد

رئیس گروه مالی گردشگری گفت: با هدف مردمی کردن اقتصاد 8 شرکت زیرمجموعه گروه مالی گردشگری در صف ورود به بورس قرار دارند که عایدی همه آنها نصیب سهام بانک گردشگری(وگردش) و شرکت "سمگا" می شود.