رسیدن مجموع ظرفیت مخازن سدهای ایران به میزان رضایت بخش 31 اردیبهشت 1399

رسیدن مجموع ظرفیت مخازن سدهای ایران به میزان رضایت بخش

وزیر نیرو گفت: مجموع ظرفیت مخازن سدهای ایران ۵۰ میلیارد مترمکعب است که از این میزان ۷۰ درصد پر و ۳۰ درصد خالی است.