بخشی از ذخایر نفتی و گازی ایران توسعه پیدا نکرده است 04 اسفند 1397

بخشی از ذخایر نفتی و گازی ایران توسعه پیدا نکرده است

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی در صنعت نفت، گفت: از مجموع ۲۵۰ ذخیره نفتی ۱۲۰ و از مجموع ۱۳۰ ذخیره گازی ۱۰۰ ذخیره توسعه پیدا نکردند.