بازگشت بی سابقه ی قیمت نفت 05 خرداد 1399

بازگشت بی سابقه ی قیمت نفت

مصرف نفت آمریکا با خروج تدریجی اقتصاد این کشور از محدودیتهای قرنطینه، روند رو به رشدی پیدا کرده و به صنعت نفت این امید را داده که از پایین‌ترین مقطع سیکل فعلی عبور کرده است.