طرح های نیمه تمام حاصل چرخه اقتصاد معیوب کشور است 21 اردیبهشت 1399
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:

طرح های نیمه تمام حاصل چرخه اقتصاد معیوب کشور است

نماینده مجلس : اجرای ناقص بسیاری از طرح ها چون « گازسوز کردن خودروها» حاصل سیستم معیوب اقتصادی و پاسخگو نبودن در قبال وظایف و فساد اقتصادی حاکم بر آن است.