40 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري سالانه صنعت برق كشور در دولت تدبير و اميد 16 خرداد 1399

40 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري سالانه صنعت برق كشور در دولت تدبير و اميد

وزير نيرو گفت: 18 واحد نيروگاهي امسال در چارچوب پويش #هرهفته_الف_ب_ايران با ظرفيت بيش از سه هزار مگاوات وارد مدار بهره برداري مي شود.