با ابلاغ رئیس جمهور پسماندهای عادی ساماندهی می شوند 16 اردیبهشت 1399
با هدف حفظ محیط زیست

با ابلاغ رئیس جمهور پسماندهای عادی ساماندهی می شوند

رئیس جمهور قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی را به وزارت خانه های نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.