ورود آب های آلوده به کانال های سطحی برخی از نقاط البرز 11 تیر 1399

ورود آب های آلوده به کانال های سطحی برخی از نقاط البرز

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت:استان البرز در حوزه پوشش دهی شبکه فاضلاب ۱۴ درصد نسبت به میانگین کشوری عقب است.