بومی سازی اولین دستگاه شبیه ساز حفاری در داخل کشور  14 اسفند 1397

بومی سازی اولین دستگاه شبیه ساز حفاری در داخل کشور 

اولین دستگاه شبیه سازی فوق مدرن و چند منظوره حفاری در کشور به دست متخصصان داخلی بومی سازی شد.