۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای کاهش تلفات برق 04 تیر 1399
مدیرعامل توانیر خبر داد

۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای کاهش تلفات برق

مدیرعامل توانیر گفت: برای کاهش ۵ درصدی تلفات شبکه سراسری برق ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده ایم که عایدی ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای منابع کشور داشته است.