۶.۷ میلیون روستایی از آب سالم برخوردارند 04 شهریور 1398

۶.۷ میلیون روستایی از آب سالم برخوردارند

وزیر نیرو گفت: طبق آمارها ۶ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر از جمعیت روستایی کشور از شبکه آب سالم برخوردار هستند در حالی که در سال ۹۲ جمعیت برخوردار از آب سالم روستایی فقط ۹۰۰ هزارنفر بود.