ساخت دریچه الکترونیکی کانال‌های آبیاری در کشور 20 اسفند 1397

ساخت دریچه الکترونیکی کانال‌های آبیاری در کشور

محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان موفق به طراحی و ساخت دریچه الکترونیکی کانال‌های آبیاری شدند.