مشترکان خوش مصرف برق پاداش می گیرند 07 اردیبهشت 1399

مشترکان خوش مصرف برق پاداش می گیرند

رجبی مشهدی برضرورت اعمال مدیریت مصرف از سوی مشترکان تاکید کرد و گفت:انتظار می رود امسال نیز این مسیر تداوم یابد.مشترکانی که در برنامه های مدیریت مصرف همکاری کنند پاداش دریافت خواهند کرد.