درخواست آزمایش کنتور برق تهرانی ها غیرحضوری شد 22 اردیبهشت 1399

درخواست آزمایش کنتور برق تهرانی ها غیرحضوری شد

مشترکان برق پایتخت قادرند به شکل غیرحضوری، اقدام به ثبت درخواست آزمایش کنتور برق ملک خود کنند.