درآمدهای نفتی محقق می شود؟ 18 آذر 1399

درآمدهای نفتی محقق می شود؟

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.