تعرفه آب مصرفی دستگاه‌های اجرایی به قیمت تمام‌شده 05 اسفند 1397

تعرفه آب مصرفی دستگاه‌های اجرایی به قیمت تمام‌شده

مجلس تصویب کرد که به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب و شروع این امر ضروری از درون دستگاه‌های اجرایی، قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی، تعرفه بهایِ آب مصرفی تمامی دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، معادل قیمت تمام شده اخذ شود.