اوضاع آبِ پایین‌دست کارون امسال چگونه است؟ 30 خرداد 1399
رئیس دانشکده آب دانشگاه چمران اهواز پاسخ داد:

اوضاع آبِ پایین‌دست کارون امسال چگونه است؟

اگر آب را در سال‌های پرآبی توجیه و منتقل کنیم، در سال‌های کم‌آبی نمی‌توان این انتقال را متوقف کرد چون منبع مصرف جدید تعریف می‌شود.