توربین بادی ۲۵۰ کیلووات در دانشگاه فردوسی 07 مرداد 1399

توربین بادی ۲۵۰ کیلووات در دانشگاه فردوسی

اولین توربین بادی ۲۵۰ کیلووات تولید شده توسط پژوهشکده هواخورشید مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد نصب شد.

تاثیر منفی صنعت پوشاک بر روی محیط زیست و مصرف آب 29 خرداد 1399

تاثیر منفی صنعت پوشاک بر روی محیط زیست و مصرف آب

عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: نقش صنعت مُد و پوشاک بر منابع محیط زیست به گونه‌ای است که شاهد تغییر الگوی مصرف و تاثیر منفی آن بر این منابع هستیم.

20 اسفند 1397

ساخت توربین بادی در دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد گفت: طراحی و ساخت توربین بادی از توانمندی‌های پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی است.