کمک الکتریسیته به پاکسازی آب آلوده 20 تیر 1399
با تلاش پژوهشگران استرالیایی صورت می‌گیرد

کمک الکتریسیته به پاکسازی آب آلوده

پژوهشگران استرالیایی، روشی برای پاکسازی آب آلوده ابداع کرده‌اند که با کمک الکتریسته انجام می‌شود.