روشی نوین برای تصفیه آب و پساب 20 تیر 1399
با استفاده از فناوری نانو؛

روشی نوین برای تصفیه آب و پساب

محققین گروه مهندسی شیمی دانشگاه اراک با همکاری دانشگاه خوارزمی روش نوین تصفیه آب و پساب با استفاده از فناوری نانو ارائه کردند.