کاهش آلاینده ها با همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها 30 اردیبهشت 1399

کاهش آلاینده ها با همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاهها

در نشستی ویدئویی معاون و مدیران کل ادارات سازمان حفاظت محیط زیست موضوع مدیریت پسماندها و عوارض ناشی از آن با محوریت ظرفیت دانشگاه ها بررسی شد.