انگلیس با «تجدیدپذیرها» عربستان را کنار زد! 16 اردیبهشت 1399

انگلیس با «تجدیدپذیرها» عربستان را کنار زد!

 خودکفاتر شدن انگلیس در زمینه انرژی، بهترین زمان برای دور شدن از حکومت عربستان است.