انعطاف صنعت نفت به سمت بازار سرمایه در جهت تامین مالی پروژه ها 07 اسفند 1397

انعطاف صنعت نفت به سمت بازار سرمایه در جهت تامین مالی پروژه ها

خواجه نصیری گفت: اوراق منفعت که اخیرا برای پروژه های صنعت نفت منتشر شد، اراده صنعت نفت را برای انتشاراوراق تامین مالی پروژه ها بیشترکرد.