خصوصی‌سازی برقی حلقه‌مفقوده وزارت نیرو 14 مهر 1399
استاد بین‌الملل حوزه انرژی دانشگاه تهران:

خصوصی‌سازی برقی حلقه‌مفقوده وزارت نیرو

استاد بین الملل حوزه انرژی دانشگاه تهران گفت: یکی از انتقادهایی که نسبت به وزارت نیرو وارد است این است که خصوصی‌سازی در حوزه برق به طور کامل تحقق پیدا نکرده است.