عقب ماندن اصفهان در عرصه صنعت محیط زیست 21 خرداد 1399

عقب ماندن اصفهان در عرصه صنعت محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان درباره اینکه آیا طرح بن_بروجن مجوز زیست محیطی دارد یا خیر؟ گفت: این طرح ملی است و اجازه بدهید در این خصوص سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار نظر کند.